Hyundai HLF30-5

   


 HLF30-5
Mitsubishi 4G64-33HL
36,8 /
3000
500
21,4 /
3300
155
2380
)2675
2195